O firmě

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Vznik kanceláře

Znalecká kancelář vznikla v listopadu 2010, kdy Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. odešel po 25ti letech od Policie ČR. Zde zastával ve své většině praxe funkci kriminalistického experta, soudního znalce na specializovaném znaleckém pracovišti, "Odboru kriminalistické techniky a expertiz v Českých Budějovicích". Poslední dva roky před odchodem dále působyl na Policejním prezidiu na "Odboru informační kriminality, Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování". Zde řešil informační kriminalitu, prováděl školení z oblasti zajišťování kriminalisticko-technických stop z oblasti informačních technologií podřízených útvarů a specialistů na informační kriminalitu. V listopadu 2010 ukončil svůj služební poměr z osobních důvodů. Z důvodu využití svých dlouholetých zkušeností z oblasti znaleckého zkoumání informačních technologií a na základě zapsání v seznamu znalců v oborech Kybernetika, výpočetní technika a elektronika  u Krajského soudu, započal budování soukromé znalecké praxe a tak budování znalecké kanceláře.  K tomuto dochází až po ukončení služebního poměru zejména z důvodu omezení, které vyplývá ze zákona o služebním poměru a nepovolení provádění této aktivní činnosti Policejním prezidentem.

Základní cíle, které by měla kancelář zabezpečovat

Znalecká kancelář byla priorotně založena ke znalecké činnosti v oblastech Kybernetika, výpočetní technika a elektronika. Měla sloužit jako soukromý servis orgánům činným v trestním řízení, pro státní zastupitelství a soudy. Jako prioritní si kancelář přecevzala, že se bude snažit o vytváření optimálních podmínek ke znalecké činnosti tak, aby byly dodací lhůty a tedy výsledky zkoumání předkládané orgánům činným v trestním řízení v co nejkratších časových lhůtách. Takto následně přispět k objasňování nejen informační kriminality, ale kriminality jako celku. Z důvodu optimalizace se kancelář snaží o co nejnižší cenové zatížení. Toto ne vždy, ale kancelář má možnost ovlivnit zejména z důvodu špatně položených otázek. Z tohoto důvodu se snaží o osvětovou činnost pro dožadující orgány s tím, aby byly i optimalizovány tyto otázky dle řešeného trestního deliktu.

          Znalecká kancelář se však neorientuje pouze na podporu orgánů činných v trestním řízení, ale taktéž na podporu advokátní praxe a zkoumáním dle potřeb právnickým a fyzickým, soukromým osobám.

        Postupem času se na základě požadavků činnost kanceláře rozšířila na řešení informační kriminality pro občany. Jednalo se zejména o pomoc rodičům při řešení kriminality na dětech, kdy rodiče potřebovali zajistit IT servis k zjištění informací o potencionálním pachateli (pedofilovi), avšak z osobních důvodu si nepřáli kontaktovat Polici ČR. Naše kancelář nejen potenciálního pachatele vyhledala a dále všechny získané informace předala Policii ČR, dle dohody s rodiči. Přínos je možno spatřovat v tom, že rodina by patrně jinak tyto informace policii vůbec nesdělila a tak by pachatel mohl dále působit na děti na internetu.

         Dalším cíl kanceláře je šíření informací o informační kriminalitě na internetu. Na základě tohoto cíle byl nově v roce 2011 poprvé vytvořen výukový předmět "Informační kriminalita", "Informační kriminalita pro pedagogy" a "Forenzní zkoumání informačních technologií" na Pedagogické fakultě, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Tento předmět by studenty měl seznámit se základními zákony z této oblasti, poukázat na druhy informační kriminality a nebezpečnost této kriminality v souvislosti s dětmi. Tato činnost by se v budoucnu neměla zúžit na Jihočeskou univerzitu, ale v rámci časových možností kanceláře i na další vysoké školy, popř. i školy základní a střední.

      Postupem času by dále kancelář chtěla pořádat kurzy pro správce a ostatní personál zejména za účelem výuky těchto IT pracovníků tak, aby uměli odpovídajíc zabezpečit své servery a v případě jejich napadení disponovali důkazním materiálem, který dále bude sloužit jako důkaz při řešení informační kriminality.