KIN/IKP - Informační kriminalita pro pedagogy

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Pedagogická činnost

Cíle předmětu (anotace):

Předmět je především určen pro budoucí pedagogy, kteří se budou nadále setkávat s rozvojem informačních technologií a tím způsobeným rozvojem informační kriminality, která přímo či nepřímo souvisí s trestnou činností na dětech. Primárním cílem předmětu je seznámit laickou pedagogickou veřejnost s informační kriminalitou, kde své poznatky využijí nejen pro další svojí pedagogickou praxi, ale taktéž pro svůj osobní rozvoj a svoji ochranu před informační trestnou činností. Předmět z tohoto hlediska není určen jen pro pedagogy, ale i pro studenty, kteří chtějí získat přehled pro svou ochranu a ochranu svých blízkých.

Požadavky na studenta
Zpracování semestrální práce na téma Preventivní ochrana dětí a mládeže
Obsah
1. Seznámení s náplní předmětu
2. Všeobecný přehled informační kriminality a její důsledky pro jedince a stát
3. Legislativa řešící informační kriminalitu
4. Informační kriminalita v souvislosti s dětmi a mládeží
5. Porušování autorských práv - rozbor v právní rovině (trestnost, náhrady způsobené škody)
6. Rizika sociálních sítí
7. Rizika spojená s informačními technologiemi pro vývoj dětí a mládeže
8. Typické chování deviantních osob při komunikaci s dětmi
9. Typické příznaky, které doprovázejí zneužívání dítěte na internetu
10. Jak řešit trestnou činnost v souvislosti s dětmi a mládeží
11. Trestnost dítěte a mládeže v souvislosti s informační trestnou činností (trestně právní a občansko právní rovina)
12. Rozbor oblasti kyberšikany
13. Vliv školy při výchově mládeže, preventivní opatření
14. Shrnutí poznatků
Garanti a vyučující
Literatura
  • Doporučená: Internetový portál www.it-znalec.cz.
  • Doporučená: Zákon č. 141/1961 Sb. O trestním řízením soudním (trestní řád) ve znění posledních předpisů.
  • Doporučená: Zákon č. 306/2009 Sb. Trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Není nutné
Získané způsobilosti
Absolvent předmětu by měl získat přehled o informační kriminalitě v teoretické rovině, měl by si být vědom rizik, které přináší informační technologie a především by měl umět samostatně účinně a preventivně působit na děti a mládež ve vztahu k informační kriminalitě. Student by měl získat základní informace pro řešení informační kriminality a to zejména pro případnou komunikaci s dětmi, mládeží a rodiči v případě, že se tito stali obětí informační kriminality a případně komunikovat s Policií ČR.
Vyučovací metody
  • Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Hodnotící metody
  • Analýza výkonů studenta