UAI/703 - Kriminalistika I

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

JČU,Přírodovědecká f.,Ústav aplikované informatiky

Cíle předmětu (anotace):

Cílem předmětu je základní seznámení s fungováním Policie ČR při řešení kriminálních deliktů. Předmět poskytuje základní seznámení se Službou kriminální policie a vyšetřování, s plněním úkolů v souvislosti s její strukturou. Dalším cílem je seznámit studenty se základními postupy a zákonnými ustanoveními, kterými se musí Policie ČR řídit, její omezení a pravomoci. Předmět též poskytne základní přehled o dělení jednotlivých druhů trestné činnosti a to jak na úrovni pachatele, tak na úrovni specifik vyšetřování a objasňování trestné činnosti. Dále předmět poskytne informace o nejvíce rozvíjející se trestné činnost v oblasti informačních technologií a internetu a jejich důsledků.

Požadavky na studenta
Periodicita: kurz běží v každém akademickém roce.
Obsah
Obsah přednášky:
1. Seznámení s problematikou kriminalistiky-zákonná ustanovení, přehled předmětu
2. Struktura výkonných útvarů Policie ČR - rozdělení pořádková policie, služba kriminální policie a vyšetřování zkratka SKPV, struktura SKPV
3. Rozdělení trestných činů - rozbor (hospodářská kriminalita, obecná kriminalita)
4. Profily pachatelů dle typů trestné činnosti, rozbor nejvíce rozšířených protiprávních jednání obecně a v souvislosti s ICT
5. Profil pachatelů hospodářské trestné činnosti
6. Profil pachatelů mravnostních deliktů obecně a ve vztahu k ICT (dětská pornografie, atd.)
7. Profil pachatelů obecné kriminality (drogy, krádeže, vloupání, atd.)
8. Rozbor trestné činnosti ve vztahu k informačním technologiím (nejen informační kriminalita též např. v případech vražd, nehod havárií, apod.)
9. Rozbor hardwarových technologií, možnosti zneužití technologie tzv. Informační kriminality, kde technologie je využívána k obecným formám kriminality
10. Formy informační kriminality - rozbor jednotlivých druhů tr. činnost, kde jsou využívány informační technologie jako prostředek
11. Informační kriminalita předmětem útoku - hackerské útoky, mravnostní delikty, atd.
12. Přehled informačních technologií zneužívaných k trestné činnosti - domácí kriminalita, internetová kriminalita, hospodářská kriminalita apod. a jejich důsledky
13. Přehled informační kriminality ve vztahu k pedagogické činnosti- trestná činnost mládeže, ohrožení mládeže a její důsledky, rizika internetu na výchovu mládeže, sociální sítě a jejich rizika (ohrožení dětí, majetku, osobních informací, atd.)
14. Rozbor tzv. autorského zákona, zákona o elektronických komunikacích, atd., zákonné možnosti orgánů činných v trestním řízení, Policie ČR
15. Postupy a zásady orgánů činných v trestním řízení dále OČTŘ, Policie ČR, při řešení jednotlivých druhů trestné činnosti obecně a v souvislosti s ICT
16. Způsoby ochrany před informační kriminalitou (hospodářská kriminalita, internetová kriminalita), přehled škod a následků
17. Povinnosti a součinnost osob při řešení kriminality v souladu s tzv. trestním řádem
18. Povinnost poskytovatelů internetového připojení a provozovatelů internetových portálů při řešení internetové kriminality na území ČR a jejich odpovědnost za obsah portálu. Součinnost s mezinárodními bezpečnostními složkami
19. Shrnutí technologií ve vztahu k informační kriminalitě a možnosti technického a legislativního řešení pro orgány činné v trestním řízení, Policie ČR
20. Úvod do řešení informační kriminality - prvotní úkony poškozených, postup při vyšetřování informační kriminality, časté zásadní prvotní chyby a následné následky
21. Rozbor zákonné normy - Zákona o znalcích a tlumočnících
22. Hlavní zásady forenzního zkoumání obecně a specifika informačních technologií
23. Úvod do forenzního obecně a zkoumání informačních technologií (výpočetní techniky,
mobilní techniky a ostatní techniky) - používané techniky, zásady a technologie, principy
tvorby znaleckých posudků a odborných vyjádření (rozdíl obsahový, důkazní, dle osoby,
která dokument může vytvořit)
Obsah cvičení:
Jednotlivá cvičení budou přímo navazovat na přednášky, prakticky zde budou řešeny jednotlivé probrané okruhy. Studenti se zde naučí vytvářet základní protokoly, včetně všech zákonných náležitostí.
Garanti a vyučující
Literatura
  • Základní: Přednášky a prezentace.
  • Doporučená: Portály:.
  • Doporučená: www.it-znalec.cz.
  • Doporučená: www.justice.cz.
  • Doporučená: www.mvcr.cz.
  • Doporučená: www.policie.cz.
  • Doporučená: Zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským.
  • Doporučená: Zákon č. 127/2005 Sb., o elektrotechnických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Doporučená: Zákon č. 141/1961 Sb. ,o trestním řízení soudním (Trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  • Doporučená: Zákon č. 20/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Doporučená: Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.
  • Doporučená: Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.