UAI/705 - Kriminalisticko-technická činnost obecně

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

JČU,Přírodovědecká f.,Ústav aplikované informatiky

Cíle předmětu (anotace):

Cílem předmětu je základní seznámení s kriminalisticko-technickou činnost při zajišťování stop, principy, zákonná ustanovení, statut kriminalistických techniků, soudních znalců.

Požadavky na studenta
Semestrální práce protokol o ohledání místa činu.

Periodicita: kurz běží v každém akademickém roce.

Obsah
Obsah přednášek:
1. Seznámení s předmětem, náplň, stručný úvod do praktické oblasti kriminalisticko-technické činnosti, upravující zákonná ustanovení v českém právním řádu
2. Zajišťování kriminalistických stop - kdo může zajišťovat kriminalistické stopy, zásady dokumentace stop, zásady vyhodnocení stop, útvary Policie ČR oprávněné provádět forenzní, znaleckou činnost
3. Civilní osoby a instituce oprávněné provádět forenzní, znaleckou činnost
4. Kdo může být jmenován znalcem, jaká organizace může být ustanovena jako znalecký ústav
5. Zákonná ustanovení upravující forenzní, znaleckou činnost
6. Struktura veřejně přístupných registrů znalců a znaleckých ústavů v ČR versus živnostenský rejstřík
7. Statut znalecký posudek a odborné vyjádření před soudy a statut zpracovatele před soudy
8. Obory působení znaleckých ústavů Policie ČR
9. Klasické obory (daktyloskopie, trasologie, mechanoskopie, atd.)
10. Nové trendy (genetická DNA expertiza, kriminalistická počítačová expertiza, kybernetika, výpočetní technika, metalografie, atd.)
11. Právní a jiné důsledky chybného nebo neoprávněného zajištění kriminalistických stop, rozbor specifik při řešení informační kriminality - důkazní a jiná rizika
12. Postupy při zajišťování klasických stop (daktyloskopie, trasologie, mechanoskopie atd.)
13. Specifikum a nové trendy v kriminalisticko-technické praxi např. při zajišťování stop DNA, možné fatální důsledky chybného zajištění.
14. Vysvětlení pojmu tzv. destruktivního zkoumání, kdy je toto možné a případné možné důsledky ve vztahu k dokazování
15. Praktický postup orgánů činných v trestním řízení, dále OČTŘ, a kriminalistických techniků při ohledání místa činu (definice OČTŘ, definice kriminalistický technik)
16. Praktický postup OČTŘ a kriminalistického technika při úkonu domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků (zákonná úprava podmínek, kdy je možno tento úkon provést atd.) (§82 a násl. tr. ř.)
17. Protokol o provedení úkonu (např. protokol o provedení domovní prohlídky atd.) - formální náležitosti
18. Popis výrazu "stopa", "věci důležité pro tretní řízení"
19. Popis výrazů "vydání věci" (§78 t.ř.), "odnětí věci" (§79 t.ř.), "propadnutí věci" (kdo podává návrh a kdo vykonává)
20. Popis výrazů "nezúčastněná osoba", "svědek", "poškozený", "podezřelý", "obviněný", "policejní orgán", "státní zástupce", "soudce", "znalec", "tlumočník" ve vztahu k činnostem domovní prohlídky, prohlídky nebytových prostor, odposlechů, forenzního zkoumání atd.
21. Rozdělení kriminalistických stop - obecný popis, informační a důkazní hledisko, postupy a zásady zajištění
22. Popis výrazů "individuální identifikace", "druhová identifikace" a další informace důležité pro trestní řízení obecně
23. Možné výsledky forenzního zkoumání dle jednotlivých oborů
24. Význam forenzního zkoumání v trestním řízení a v občansko-právních sporech, atd.
25. Shrnutí poznatků

Osah cvičení:
Cílem cvičení jsou praktické ukázky při zajišťování různých druhů kriminalistických stop, jejich dokumentace, zpracování plánku místa činu, vyhotovení protokolu o ohledání místa činu atd.

Garanti a vyučující
Literatura
 • Základní: Přednášky a prezentace.
 • Doporučená: portál:.
 • Doporučená: Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících ve znění pozdější.
 • Doporučená: www.it-znalec.cz.
 • Doporučená: www.justice.cz.
 • Doporučená: www.mvcr.cz.
 • Doporučená: www.policie.cz.
 • Doporučená: Zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským.
 • Doporučená: Zákon č. 141/1961 Sb. ,o trestním řízení soudním (Trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Doporučená: Zákon č. 20/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Doporučená: Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.
 • Doporučená: Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů.
 • Doporučená: Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.