UAI/706 - Kriminalistika v informačních a komunikačních technologiích

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

JČU,Přírodovědecká f.,Ústav aplikované informatiky

Cíle předmětu (anotace):
Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními směry trestné činnosti prováděné za využití informačních technologií všeho druhu (výpočetní technika, mobilní komunikační technika, digitální zařízení -fotoaparáty, videokamery atd.), jejich řešení z technického hlediska a související právní omezení. Předmět by měl poskytnout ucelený přehled od zajištění stop deliktu, po vyšetřování tohoto specifického druhu trestné činnosti. Student po absolvování kurzu by si měl být vědom, jak při zjištění této informační trestné činnosti postupovat a spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, Policií ČR.
Požadavky na studenta
Praktická práce v rámci tohoto kurzu.

Periodicita: kurz běží v každém akademickém roce.

Obsah
Obsah přednášky:
1. Úvod do oblasti, rozdělení trestné činnosti za využití informačních technologií (výpočetní technika, mobilní komunikace, elektronické prvky, komerční elektronika atd.)
2. Informační trestná činnost domácí (lokální) - obecná, hospodářská - identifikace trestné činnosti a popis, postupy řešení
3. Informační trestná činnost globální (za využití síťových struktur) - další dělení na uzavřené síťové systémy tzv. INTRANET a IS, veřejné sítě tzv. INTERNET, veřejné IS, VPN sítě
4. Informační trestná činnost v rámci mobilní komunikace (mobilní technika-standardní mobilní telefon, inteligentní telefony, ICQ, Skype, Facebook atd., VOIP telefonie, atd.)
5. Trestná činnost ve vztahu k WiFi sítím, mobilní komunikace, problémy při řešení trestné činnosti
6. Postupy při řešení trestné činnosti ve vztahu k jednotlivým druhům kriminálních deliktů (např. vraždy, vydírání, útoky na data, pomluvy, hospodářská tr. činnost všeho druhu, porušování autorských práv, mravnostní delikty-dětská pornografie, atd.)
7. Odpovědnost provozovatele internetových portálů za obsah
8. Struktury Policie ČR při řešení informační kriminality a kriminality za využití ICT, úkoly jednotlivých skupin (vyšetřování a objasňování, forenzní znalecká činnost a další dělení)
9. Základní pravidla a postupy při zajišťování tzv. digitálních stop, výpočetní a mobilní techniky, síťových struktur, digitální elektroniky, atd. z důvodu respektování využitelnosti stop pro dokazování před soudy
10. Zajišťování kriminalistických digitálních stop lokální (forenzní zajištění digitálních stop ze zařízení- PC, elektronické zařízení, mobilní technika), jejich dokumentace
11. Popis termínu logové údaje (zákonné možnosti vyžadování policií, jaké informace obsahuje - relevantnost informací při útoku na systém)
12. Vyhodnocování digitálních stop ve vztahu k jednotlivým druhům trestné činnosti (obecná tr.činnost, hospodářská, lokální tr.č., globální tr.č., data předkládá poškozený, nezúčastněný, zajištěna u podezřelé nebo obviněné osoby, atd.)
13. Rozdíl zálohy standardními prostředky a forenzními prostředky (postupy, důvody) - důsledky, při zálohování dat nevhodnými prostředky, na důkazní řízení a řízení před soudy
14. Mezinárodní standardy při vyšetřování informační kriminality(mezinárodní spolupráce, právní postupy, spolupráce na úrovni forenzního zkoumání, atd.)
15. Shrnutí získaných poznatků

Obsah cvičení:
Simulace a řešení jednotlivých druhů informační kriminality, základní postupy, vytvářené protokoly, znalecká činnost v této oblasti,

Forenzní analýza jednotlivých druhů informační kriminality
Garanti a vyučující
Literatura
 • Základní: Přednášky a prezentace.
 • Doporučená: Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících ve znění pozdější.
 • Doporučená: www.it-znalec.cz.
 • Doporučená: www.justice.cz.
 • Doporučená: www.mvcr.cz.
 • Doporučená: www.policie.cz.
 • Doporučená: Zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským.
 • Doporučená: Zákon č. 127/2005 Sb., o elektrotechnických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Doporučená: Zákon č. 141/1961 Sb. ,o trestním řízení soudním (Trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Doporučená: Zákon č. 20/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Doporučená: Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.
 • Doporučená: Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů.
 • Doporučená: Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Předpoklad znalosti informačních technologií a světové sítě Internet.
Získané způsobilosti
Student získá všeobecný přehled v oblasti informační kriminality. Dále získá právní náhled na možnost trestního postihu za nadbalost osob působící v oblasti IT